U kakvoj ste vi kombinaciji?

U kakvoj ste vi kombinaciji?

Ovo istraživanje se zasniva na teoriji afektivnog vezivanja koja se smatra jednim od najproduktivnijih pristupa u proučavanju fenomena partnerskih odnosa. U brojnim istraživanjima u svetu i kod nas potvrđena je pretpostavka da postoje individualne razlike u vezivanju koje se odražavaju na ponašanje u bliskim partnerskim odnosima.

Istraživanje je sprovedeno u septembru na uzorku od 30 heteroseksualnih parova različitog uzrasta. Ispitanici se svrstavaju u četiri obrasca partnerske afektivne vezanosti: sigurni, odbacujući (izbegavajući), preokupirani, bojažljivi.

Istraživanje je pokazalo da je najzastupljenija ona kombinacija u kojoj oba partnera pripaduju sigurnom obrascu partnerske afektivne vezanosti (50%), takođe su dosta zastupljene i kombinacije : sigurni obrazac kod devojke a odbacujući kod dečka (16,7%) i odbacujući kod devojke i sigurni kod dečka (13,3 % ).

Osobe koje pripadaju sigurnom obrascu karakteriše to da imaju pozitivan model sebe, odnosno nisku anksioznost i pozitivan model drugih, tj. nisko odbacivanje. Njihove partnerske veze pune su poverenja i postoji ravnoteža između potrebe za pripadanjem i potrebe za autonomijom. Ove osobe dakle, u odnose sa drugima ulaze sa poverenjem i otvorenošću i nemaju problem da ostvare bliske veze sa ljudima. Ovde je reč o osobama koje su odrasle u sigurne ljude, koji su na osnovu majčine dostupnosti i responzivnosti stekli poverenje u sebe i u ljude oko sebe.

Kada oba partnera pripadaju sigurnom afektivnom obrascu, oboje su otvoreni za komunikaciju, što im omogućava da lakše rešavaju konflikte. To su samopouzdane osobe, spremne za životne rizike i radosti, sa velikim kapacitetom da izađu na kraj sa problemima kada do njih dođe.

Druga i treća po zastupljenosti su kombinacije u kojima jedan partner pripada sigurnom obrascu a drugi partner odbacujućem obrascu afektivne vezanosti.

Kada majka ne reaguje dosledno na signale koje dete šalje, stvara se distancirani obrazac ranog afektivnog vezivanja. Kao posledica takvog ponašanja majke, kod deteta se javlja niz simptoma: ono protestvuje, očajno je i na kraju odustaje, povlači se, a na kraju dete ne očekuje i ne traži ono što nije nikad ni dobijalo.  Dete počinje da misli da nije vredno (jer ni majka ne odgovara na njegove signale) i počinje da gleda na ljude sa nepoverenjem.  Naime, oni tokom detinjstva podižu, „zid“ oko sebe kako bi se izborili sa roditeljskim uskraćivanjima.

Kasnije, iako taj “zid” ne odgovara realnosti, on i dalje obavlja svoju funkciju- čuva ih od daljih razočaravanja. Kada ove osobe pričaju o detinjstvu, ta priča, u većini slučajeva zna da bude puna stereotipna, bez konkretnih sećanja i neuverljiva je. Ono što često odlikuje ove osobe je i sklonost ka crnom humoru ( ovakva vrsta sklonosti je tipična za one koji su svoja osećanja sklonili na sigurno).

Oslanjaju se isključivo na sebe, dosta su distancirani, a u slučajevima da odluče da istražuju sredinu, orijentišu se na svet gde nema mnogo mesta da im neko povredi osećanja, a to je posao, odnosno materijalni svet i finansijska postignuća. U odnose sa drugima ne ulaze lako niti često, a i ako to učine, uglavnom se radi o vezama bez obaveza. Nemaju poverenja, često su hladni i distancirani.

Pošto smo potvrdili rezultate nekih prethodnih istraživanja (da su odbacujući i sigurni druga i treća najčešća kombinacija) ne možemo ovo smatrati izuzecima koji potvrđuju pravilo, nego bismo možda mogli da donesemo drugačiji zaključak.

Vrlo je moguće da su partneri ( koji pripadaju sigurnom obrascu), svojom otvorenošću, poverenjem i strpljenjem uspeli da „preskoče“ taj zid koji postoji kod osoba koje pripadaju odbacujućem obrascu, stekli njihovo poverenje i izgradili stabilne veze jer naše istraživanje pokazuje da su baš oni u najdužim vezama kao i to da je njihovo zadovoljstvo vezom najviše (u poređenju sa ostalim parovima).


Autori:
Nataša Ninić, psiholog
Sonja Milošević, psiholog

 

U kakvoj ste vi kombinaciji?