Da li kupujemo zbog traženja uzbuđenja ili…?

Da li kupujemo zbog traženja uzbuđenja ili…?

Sklonost ka kompulsivnoj kupovini, koja se određuje kao hronična (repetativna) preokupacija kupovinom uz slabu kontrolu impulsa, još uvek je nedovoljno istražen psihološki problem. Traženje uzbuđjenja je osobina ličnosti u čijoj osnovi je traženje intenzivnih i drugačijih iskustava, koje prati želja za upuštanje u sve vrste rizika.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li postoji povezanost kompulsivne želje za kupovinom i traženjem uzbuđenja, imajući u vidu da obe osobine podrazumevaju viši nivo optimalne pobuđenosti organizma i impulsivnost. Takođe, interesovalo nas je i da li postoje polne razlike u odnosu na merene konstrukte.

Na uzorku od 27 mladića i 83 devojke, prosečno starih 21 godinu,  primenjene su Skala kompulsivne kupovine koja je modifikovana za potrebe ovog istraživanja i koja uključuje sledeće dimenzije: sklonost ka trošenju, kupovina kao reakcija na napetost, osećanje krivice, percipirani socijalni status, materijalizam, samopoštovanje i uticaj odeće; i Skala traženja uzbuđenja. 

Suprotno očekivanju, nije dobijena statistički značajna povezanost izmedju ukupnih skorova skala.

Isto tako, nisu utvrđene statistički značajne polne razlike u odnosu na traženje uzbuđenja. S druge strane, statistički značajna diskriminativna funkcija ukazala je na polne razlike u odnosu prema kompulsivnoj kupovini.

Devojke su sklonije kompulsivnoj kupovini od mladića, imaju veću sklonost ka trošenju, kupuju u većoj meri usled napetosti, pri tom imaju izraženiji osećaj  krivice, raste im samopoštovanje , kod devojaka je značajno  izraženiji uticaj odeće i imaju izraženije simptome adikcije.

Iako naši rezultati ne idu u prilog hipoteze o povezanosti sklonosti ka traženju uzbuđenja i kompulsivne kupovine, treba imati uvidu da su dobijeni na prigodnom, ne-kliničkom uzorku.  Neko buduće istraživanje bi moglo da ispita vezu ova dva psihološka konstrukta na kliničkom uzorku kompulsivnih kupaca.


Autor:
Korana Lajter, diplomirani psiholog

 

Da li kupujemo zbog traženja uzbuđenja ili…?